Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Monicha.com

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho: Monicha.com so sídlom Podháj 1/E, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50338706, DIČ: 20120287829 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 111881/B, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.monicha.com (ďalej len „monicha.com“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na monicha.com (ďalej len „E-obchod).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
http://www.soi.sk

 1. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorý si elektronicky objedná Tovar prostredníctvom E-obchodu. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 3. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto Tovaru, spracovaný systémom alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a e-mailu. Potvrdenou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná Kupujúcim a potvrdená predajcom e-mailom, či telefónom.
 4. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za kúpnu cenu.
 5. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci objednaním Tovaru prostredníctvom E-obchodu na monicha.com že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 

 1. OBJEDNANIE TOVARU/KÚPNA ZMLUVA
 1. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom prostredníctvom VOP informoval pred odoslaním objednávky Kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.
 2. Zobrazenie Tovaru na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje Predávajúci je len ilustračné. Údaje o Tovare sú umiestnené v popise pri Tovare umiestneného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 3. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zasiela Kupujúci Predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k Tovaru označeného Kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených tejto elektronickej objednávke. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný Tovar.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená v okamihu záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. O prijatí objednávky bude zákazník informovaný Predávajúcim prostredníctvom e-mailu na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu monika@monicha.com
 6. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, t. j. od vzniku kúpnej zmluvy.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom monicha.com je uvedená vždy vedľa vybraného Tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Kupujúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené Kupujúcemu Predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru nasledovnými spôsobmi:
 • Platba na dobierku: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za Tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí Tovaru kuriérskou službou alebo prostredníctvom služieb Slovenskej pošty,
 • Platba vopred kreditnou alebo debetnou kartou: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný Tovar kuriérskou službou alebo prostredníctvom služieb Slovenskej pošty po uhradení a pripísaní celej sumy Tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet BoardDream, s.r.o. na jeho účet vedený v: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., číslo účtu: 1403758005/1111 IBAN: SK1711110000001403758005, SWIFT Code: UNCRSKBX variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

DODANIE TOVARU

 1. Predávajúci je povinný dodať vec Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy Kupujúcemu Tovar, ak sa nedohodli inak. Pre vybrané Tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo v popise vybraného Tovaru.
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero Tovarov a časť z nich nie je skladom alebo je v popise vyberaného Tovaru určený iný špecifický dátum, Predávajúci informuje Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 3. Spolu s Tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 4. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar na miesto a v časovom rozsahu, Kupujúci je povinný tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní Tovaru.
 5. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia Tovaru Kupujúcemu. Ak bude potrebné dodanie Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste a časovom rozsahu alebo v prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme Tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Tovaru na miesto.
 6. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania Tovaru spísať s kuriérskou spoločnosťou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 7. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.
 8. Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom:
 • Slovenskej pošty,
 • kuriérskej spoločnosti
 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej cenu.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme Tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť Tovar, alebo keď tak neurobí včas tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

 1. POPLATKY ZA POŠTOVNÉ
 2. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je Tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru pri preprave.

2.Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 50 EUR je účtovaná vo výške podľa sadzobníka Slovenskej pošty alebo príslušného kuriéra.

3.Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním Tovaru v hodnote nad 50 EUR neúčtuje, okrem nasledovných prípadov:

 • ak sa Tovar nepodarí úspešne dodať kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu, alebo
 • ak Predávajúci vracia Tovar Kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá bola vybavená zamietnutím.
 1. Objednávky prijaté do 15:00 hod. budú vybavené ešte v daný deň. Objednávky prijaté v piatok po 14:30 hod. budú vybavené až nasledujúci pracovný deň.

 

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Záručná doba na Tovar zakúpený v internetovom obchode monicha.com je štandardne 24 mesiacov. Na vybrané druhy Tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania Tovaru Kupujúcemu.
 2. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
 • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
 • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
 • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.
 1. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 2. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: monika@monicha.com alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
 • svoje identifikačné údaje,
 • údaje Predávajúceho,
 • opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,
 • popis vady Tovaru a
 • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknutého, okrem iného, najmä:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
 • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.
 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

11.Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

 • identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 • presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 • popis stavu výrobku,
 • výsledok posúdenia,
 • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 1. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcim, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 3. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

POUČENIE SPOTREBITEĽA – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v obchode, a to v rozsahu na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti Tovaru.
 3. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 • písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 • e-mailom na adrese monika@monicha.com
 1. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 2. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 4. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 5. Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Spotrebiteľa a zároveň je povinný ponúknuť Spotrebiteľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na monicha.com a riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na monicha.com môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

3.Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Tovary uvedené na monicha.com

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na monicha.com
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 4. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal VOP a súhlasí s ich znením.

Formulár o odstúpení
Reklamačný formulár